Начало » Общи условия

Общи условия за ползване

I. Общи възможности

Velomobile.bg е портал, съдържащ безплатни обяви за велосипеди, велосипедни части, велосипедни аксесоари и онлайн магазин. Продуктите могат да са употребявани или нови. Сайтът предоставя следните възможности:

- публикуване на безплатни обяви

- публикуване на търг с явно наддаване

- безплатна онлайн комуникация с останалите регистрирани потребители

- онлайн магазин 


1. Обяви, търгове

- ако продавате велосипед, части или аксесоари, направете го като публикувате безплатна обява.

- ако имате велосипед, части или аксесоари, за които искате да вземете максимална стойност, то тогава публикувайте търг с явно наддаване.


2. Публикуване на обяви


- за да публикувате обява е необходимо да натиснете бутона "ДОБАВИ ОБЯВА ИЛИ ТЪРГ" да изберете Тип „ Обява и да спазвате задължителните полета.

Препоръчваме Ви да попълните максимално подробно всички полета, за да повишите възможността да продадете обявения от Вас продукт. Публикуването на снимки не е задължително, но е препоръчително.

Срокът, за който Вашата обява ще бъде активна е 30 дни. След този срок тя става неактивна. Ако не сте продали продукта, който предлагате, можете да активирате обявата отново за още 30 дни с еднократно натискане на бутон " удължи"

- за да публикувате търг е необходимо да натиснете бутона "ДОБАВИ ОБЯВА ИЛИ ТЪРГ" да изберете Тип „Търг и да спазвате задължителните полета.

Задължително е  да въведете стартова цена, от която да започне търга, която е и минималната цена, за която бихте продали продукта.

Въведете и цена за моментална покупка.Това е цената при която бихте продали продукта веднага, без да чакате приключването на търга.

 Продължителността на търгът е 14 дни.

След изтичането на този период ще получите е-мейл с координати на участниците и Вие ще можете да се свържете с предложилия най- висока цена.

Ако участник оферира цена за моментална покупка, търгът приключва и получавате лично съобщение в профила си. Ако не се използва възможността за моментална покупка, наддаването може да продължи неограничено до изтичане времето на търга.

Коректността и договореностите остават задължение на публикувалия търга и участниците в него. Velomobile.bg не се ангажира с пряко посредничество при реализиране на сделките и няма претенции за комисионни.

 

 

II. Общи положения

 
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД, ЕИК: 202384473 със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, п.к. 1463, ул. “Удово” № 10а,  /ТЪРГОВЕЦА/ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.velomobile.bg /сайта/.
Тези условия обвързват всички посетителите и Потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на http://www.velomobile.bg или чрез ползването на платени и/или безплатните услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.velomobile.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
- „начало на офериране в секция търгове” – началния момент, от който клиентите – купувачи могат да   сключват договори за покупка на оферираните стоки и/или услуги на http://www.velomobile.bg/auctions;
- „край на офериране в секция офериране” – крайния момент, до който клиентите – купувачи могат да сключват договори за покупка на оферираните стоки и/или услуги на http://www.velomobile.bg/auctions;
- „време на офериране в секция офериране” – периода от време между началото и края на оферирането на http://www.velomobile.bg/auctions;
- „срок за предявяване на покупка в секция офериране” – период от време, конкретизиран в условията за ползване на съответната оферта в секцията офериране, находяща се на http://www.velomobile.bg/auctions , през който клиентът – купувач има право да получи закупената стока и/или услуга по авансово заявената  цена;
- „платформа” – виртуално пространство в сайта, а именно http://www.velomobile.bg, с осигурен достъп за клиентите - продавачи и клиентите – купувачи, в което са разположени офертите и договорите при общи условия, и в което се осъществява виртуалната среща и договаряне между подавача и купувачите;
- „актуални оферти“ – Предложения на възложителя, които са активни и се предлагат на страницата на http://www.velomobile.bg;
- „приключили сделки“ – Предложения, чийто срок да валидност вече е изтекъл.
- „продажна цена“ – Крайна цена, която потребителите на http://www.velomobile.bg плащат, за да ползват стоки и/или услуги;
- “потребител” - физическо лице (или юридическо лице), което  е регистрирано в сайта на http://www.velomobile.bg с адрес за електронна поща и парола;
- “продажна цена” е обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност;
- “потребител продавач” - физическо или юридическо лице, което по предоставя      стоката/услугата, предмет на оферта, публикувана на Сайта;
- “Стока/Услуга” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна от страна на потребител продавач, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия;
- “Сделка” – публикувана в Сайта оферта за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при условия за достигане на крайна цена.
- “Виртуален договор за продажба” – сключен посредством Сайта договор между потребител – продавач и потребител – купувач;
- “Браузър” е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео и друга информация;
- “Клиент/потребител” на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);
- “Интерфейс” е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства;
- “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
- “Информационна система” е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел;
- “Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си със сайта;
- “Парола” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;
- “Регистрация”  Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация. Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки.
- “Необходими данни” Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни;

III. Предмет на договора

 
1. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД предоставя за ползване на потребителите интернет базирана информационна платформа за онлайн пазаруване на предлагани услуги и/или стоки, чрез интернет сайта си “velomobile.bg”.
2. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до интернет базирана информационна система за онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и  плащане на договорената цена.
3. Договорът между потребителите се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие или срок.
4. Интернет страницата (уеб сайтът) “velomobile.bg” е разработен и се менажира от “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД.
5. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.
6. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на “velomobile.bg” потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.
7. Формата съдържа информация за име, фамилия, и-мейл и се записва на сървъра на “velomobile.bg” като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.
8. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

IV. Отговорност

1. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.
2. При допуснати технически грешки в съдържанието на определена Сделка, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито потребителят продавач, нито “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД ще дължат обезщетение на Потребителите/клиентите,
3. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
4. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
5. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД и/или доставчика и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
7. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
8. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД единствено и само поддържа интернет базирана информационна система, намираща се на сайт “velomobile.bg”, като не носи отговорност при следните случаи:
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на причинените умишлено или при груба небрежност;
- За вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД или трети лица, подизпълнители в сайта “velomobile.bg”;
- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта “velomobile.bg”;
- Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта “velomobile.bg”, независещи от “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД ;
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД;
- За вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия, по смисъла на настоящите Общи условия, от страна на други потребители на сайта “velomobile.bg”.
10. Потребителското име, което използва потребителят, му дава само и единствено правото да ползва съответния потребителски профил в рамките на информационната система на “velomobile.bg”. Когато потребителят промени потребителското си име, “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД не извършва проверка и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, както и ако то засяга имуществени и неимуществени права на трети лица като право на име, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
11. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
- да не се намесва в правилното функциониране на системата
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно “velomobile.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение;
- да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
- да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
12. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “velomobile.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “velomobile.bg”, без изричното разрешение на “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;
2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя, “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД  обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.
3. Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.
4. С приемането (отбелязване в предвиденото чекбоксче в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с доставчиците, наемателите на информационната платформа и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
5. С приемането (отбелязване в предвиденото чекбоксче в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с въжможността “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, да контакти по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга на клиентите.
В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Настоящите Общи условия са приети с решение на общото събрание на “ДРАЙ ЛИНДЕН БЕРЛИН” ООД и влизат в сила за всички потребители считано от 02/05/2013г.

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нашия правен отдел, моля пишете на velomobile@velomobile.bg.